Centrul de Cercetări în Mecatronică și Robotică

Infrastructura de cercetare (Platforma ERRIS) – Centrul de Cercetare în Mecatronică și Robotică

 

 

Obiective CCMR-UPT

Dezvoltarea de cercetări teoretice şi experimentale fundamental-aplicative pentru a consolida statutul de centru de cercetare la nivel european şi naţional cu implicare directă în mediul industrial. În acest sens, se urmăreşte dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare performante în acord cu tendinţele recente, de modernizare a interfeţelor cu calculatorul în domeniul ingineriei, prin implementarea tehnologiilor realităţii virtuale şi prin implementarea tehnologiilor robotizate. Prin derularea de activităţi pe bază de proiecte finanţate la nivel regional, naţional şi european se urmăreşte dezvoltarea unei şcoli de cercetare în domeniu, la nivel postuniversitar (master, doctorat, cursuri postuniversitare) cu implicaţii directe în pregătirea şi instruirea studenţilor undergraduate.

În paralel cu aceste aspecte s-a avut în vedere corelarea activităţilor de cercetare cu cele didactice, de actualizare a curriculei universitare.

Obiectivele ştiinţifice aplicative ale direcţiei de cercetare sunt:

 • Dezvoltarea de celule flexibile robotizate pentru aplicaţii industriale cu implementare de elemente senzoriale şi inteligenţă artificială;
 • Dezvoltarea unui sistem de comandă, simulare pentru sistemele mecatronice cu utilizare de medii virtuale şi dSpace;
 • Dezvoltarea de interfeţe de realitate virtuală multimodale pentru aplicaţii inginereşti;
 • Dezvoltarea de elemente specifice hardware şi software pentru domeniul biomecatronic
 • Dezvoltarea unor baze de date on-line cu carţi publicate, lucrări ştiinţifice, aplicaţii interactive, ş.a.;
 • Dezvoltarea de echipamente de realitate virtuală pentru aplicaţii inginereşti.

Obiective specifice, operaţionale

Obiectivele  specifice – operaţionale avute in vedere pentru perioada următoare vizează:

 • Cercetări fundamental-aplicative privind modelarea, analiza şi sinteza constructivă a elementelor şi subansamblelor maşinilor (cuplaje, transmisii mecanice, rulmenţi, ghidaje etc.), inclusiv prin utilizarea mediilor virtuale cu aplicabilitate directă în cadrul sistemelor mecatronice;
 • Cercetări fundamental-teoretice privind analiza staticăşi dinamică cu elemente finite a structurilor maşinilor şi utilajelor utilizând instrumente CAD/CAE şi în domeniul biomecatronic (schelet uman, protezare, coloană vertebrală);
 • Cercetări teoretice şi aplicative pentru modelarea, simularea şi controlul sistemelor mecatronice dotate cu ECU;
 • Cercetări privind realizarea de medii virtuale cu modalităţi de interacţiune colocalizate, şi dezvoltarea de sisteme mecatronice pentru retur haptic în mediile virtuale;
 • Dezvoltarea de cercetări aplicative de prototipare rapidă cu aplicaţii în domeniul mecatronic;
 • Cercetări aplicative de vedere artificială de conformitate a formei şi dimensională;
 • Cercetări în robotică: cooperarea robotilor, prelucrare şi asamblare robotizată;
 • Cercetări în domeniul roboţilor mobili dotaţi cu elemente senzoriale pentru inspecţie;
 • Aplicaţii de modelare în mediu virtual şi realitate augmentată în ortopedie;
 • Aplicaţii ale Roboticii şi Realităţii Virtuale în domeniul medical, proteze, orteze;

Lista de lucrari granturi – selectie

Proiecte derulate

 

Proiectul:      Dispozitive mecatronice inovative pentru reconfigurarea şi reutilizarea ambalajelor

Nr proiect:      ARUT 10/2017

Acronim:        RADMI

Rezumat:      Proiectul RADMI isi propune crearea si dezvoltarea unui dispozitiv mecatronic cu care sa se realizeze reconfigurarea unui ambalaj din materiale conventionale care, pana la reciclarea lui sa poata fi utilizat in alt scop.

 

Proiectul:        ARUT-MECATRONIX 

Nr proiect:      ARUT 1364/01.02.2019

Acronim:        Mecatronix

Rezumat:      The Mecatronix Project is a research project in the area of Mechatronics and Robotics run at University Politehnica Timisoara, Romania, with the aim to develop new strategies to control a robotic arm without an explicit hard-coded model of it, but rather rely on artificial intelligence to make it achieve its tasks. To do so, the system relies on a camera to perceive it’s environment.

 

Proiectul:        Cercetare, consultanta si asistenta tehnica pentru conceptia, executia, punerea in functiune si testarea unor sisteme, subsisteme si echipamente automatizate sau robotizate

Nr proiect:      BC 99/11.10.2016

Acronim:        RIF

Beneficiar:     S.C. Acord Exclusive

 

Proiectul:        Nou sistem haptic de tip exoschelet pentru robotică şi automatică spaţială

(New Haptic Arm Exoskeletons for Robotics and Automation in Space)

Nr proiect:       PNCDII 13/2012

Acronim:         EXORAS

Statut:              Partener

Rezumat:        Proiectul EXORAS şi-a propus realizarea şi experimenatrea unui nou exoschelet haptic. Exoscheletul urmează să exploreze modalitățile viitoare de comandă şi control haptic al unui braț robotic în spațiu. Se va crea un prototip cu caracteristici speciale pentru utilizarea în spaţiu, și anume vor fi eliminate câteva neajunsuri ale sistemelor de telemanipulare anterioare. Noul sistem urmărește asigurarea cerințelor referitoare la greutate, ușurința de purtare și confortul operatorului uman. Proiectul presupune proiectarea completă, asamblarea și testarea prototipului. Se iau în considerare toate aspectele: cinematică, dinamică, senzorică, control wireless, feedback haptic, acționare, materiale ş.a.

 

Proiectul:        Biblioteca digitală de mecanisme şi transmisii mecanice se adaugă în Europeana

(Digital Mechanism and Gear Library goes Europeana)

Nr proiect:       FP7 250485/2010

Acronim:         ThinkMOTION

Statut:              Partener

Rezumat:        Biblioteca digitală este de tip „open-source” şi va fi inclusă ȋntr-o baza de date denumita „Europeana”, care permite accesarea si vizualizarea resurselor digitale online pe interne. Scopul proiectului  „ThinkMOTION” este de a crea şi pune, ȋn mod gratuit, la dispoziţia ȋnvăţământului superior şi specialiştilor, o imensa bibliotecă digitală, cu respectarea  legislaţiei europene a dreptului  de autor.

Biblioteca ȋşi propune să includă materialele publicate ȋn domeniul menţionat, cel al sistemelor mecanice mobile (de la cele mai vechi la cele mai noi) de tip:

 

Proiectul:        Master Internațional în robotică adaptabil la piața forței de muncă

Nr proiect:       POSDRU/18/1.2/G/28382

Acronim:         ROBOTICS

Statut:              Partener

Rezumat:        Masteratul se desfăşoară sub tutela Universității Tehnice Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea HAMK din Finlanda şi Universitatea “Politehnica” din Timişoara în perioada 1 iunie 2010 – 31 mai 2012. În acest mod studenţii acestui masterat au acces în laboratoarele de Robotică ale acestor universităţi pentru desfăşurarea activităţilor practice, iar cadre didactice de prestigiu din Cluj-Napoca, Timişoara şi Finlanda predau la acest masterat. Susţinerea financiară asigurată prin programul mai sus menţionat a permis achiziţionarea de cărţi şi documentaţie în domeniu şi vizite de studiu între parteneri.

Studenţii acestui masterat au avut acces în Laboratoarele de Robotică ale universităţilor partenere pentru desfăşurarea activităţilor practice, iar cadre didactice de prestigiu din Cluj-Napoca, Timişoara şi Finlanda au predat la acest masterat.

 

Proiectul:        Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice

Nr proiect:       POSDRU/87/1.3/S/64069

Acronim:         FLEXFORM

Statut:              Partener

Rezumat:        Obiectivul general al proiectului este elaborarea si implementarea unui program de formare profesionala flexibila, pe platforme mecatronice, a personalului didactic din invatamant, pentru dezvoltarea competentelor in aplicarea tehnologiilor educationale moderne si eficientizarea procesului de predare-invatare.şi vizite de studiu între parteneri. Programul de formare profesionala flexibila pe platforme mecatronice a personalului didactic din invatamant a realizat formarea a 186 cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

 

Proiectul:        Sisteme mecatronice complexe pentru aplicații în medicină

Nr proiect:       3280 Contract 72-197 / 1.10.2008

Acronim:         SMART

Statut:              Partener

Rezumat:        Obiectivele generale ale proiectului au constat în realizarea unui sistem integrat, inovativ privind sistemele mecatronice complexe destinate aplicatiilor medicale; elaborare studiu tehnic asupra sistemelor mecatronice complexe pentru aplicatii medicale; cercetari teoretice si aplicative privind precizia sistemelor mecatronice complexe pentru aplicatii medicale; testarea si optimizarea prototipurilor. Elementele de noutate ale proiectului, originalitate, sunt reprezentate de dezvoltarea de noi sisteme mecatronice; robot paralel Triglide cu 3 grade de libertate; robot paralel DELTA.

 

Proiectul:        Sistem modular autonom pentru monitorizarea conditiilor atmosferice pe ncăile de transport rutier (temperatură, presiune barometrică, ceaţă, polei, zăpadă, vânt, pluviometrie)

Nr proiect:       Parteneriate PC 72169 / 01.10.2008

Acronim:         ROAD WEATHER

Statut:              Coordonator contract

Rezumat:        Proiectul urmăreşte identificarea si analiza parametrilor meteorologici care influenteaza si definesc siguranta circulatiei rutiere (identificarea  parametrilor meteorologici, analiza parametrilor meteorologici, stabilirea  de principiu a setului de parametri care vor configura sistemul modular autonom). Se vor propune metode, principii si instrumente pentru determinarea parametrilor meteorologici care definesc siguranta  circulatiei rutiere (metode, principii, instrumente, analiza senzorilor si traductoarelor destinati determinarii valorice a parametrilor meteorologici care definesc siguranta  circulatiei rutiere, stabilirea de principiu a setului de senzori si traductoare ce vor fi utilizati in sistemul modular autonom). Se vor dezvolta sisteme de monitorizare a parametrilor meteorologici care definesc siguranta  circulatiei rutiere pe baza analizei sistemelor de monitorizare posibile. Se va configura o solutie posibilă pentru un sistem modular autonom  de monitorizare a parametrilor meteorologici care definesc siguranta  circulatiei rutiere.

 

Proiectul:        Ergoingineria locului de muncă – aplicaţii în medicina dentară

Nr proiect:       PNCDII CNMP 91-022/2007

Acronim:         ERGINDENT

Statut:              Coordonator contract

Rezumat:        Proiectul isi propune proiectarea ergonomica a locului de munca din medicina dentara pe baza conceptului de ergonomie uman-centrata (human-centered ergonomics) prin colaborarea transdisciplinara in cadrul unui consortiu de cercetare tehnico-psiho-medical, avand drept scop dezvoltarea unui centru pilot de ergoinginerie a locului de munca din medicina dentara (CPEIDENT) care urmareste: investigare biometrică, studii antropometrice, monitorizare a activitatii, stabilirea unor norme ergonomice de functionare a aparaturii si a activitatii, organizare si proiectare a circuitelor functionale si a ambientului (iluminat, ventilatie, vibratii etc.), reconfigurarea a locului de munca din medicina dentara, informatizare, automatizare si modularizare a aparaturii si activitatii şi  pregatire/educatie continua prin cursuri post universitare/master.

 

Propuneri de teme de cercetare

 

1
Conceptual Design and Implementation of a Virtual Research Environment for Supporting 
the Engineering Workflow Using the Example of Mechanism Design Research
   Coordonator = RWTH Aachen 
   Target = Horizon 2020
Aplicație depusă
UPT = partener
2
Joining of multi-material tailored blanks, tubes and composites for industrial applications
   Coordonator = TU Dresden, ICM Chemnitz 
   Target = Horizon 2020
Aplicație depusă
UPT = partener
4
Developing of a parallel robot using a new kinematic chain with geared linkages
   - Temă de cercetare
5
Developing of 3D printers using parallel robots
   - Temă de cercetare

 

Structura organizatorică a Centrului de Cercetări în Mecatronică și Robotică

– Director centru: Conf. dr. ing. Valentin Ciupe
– Secretar științific: As. drd. ing. Robert Kristof